Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Văn Yên đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa đông xuân

20:07 | 10/02/2018 412 lượt xem