Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Trấn Yên triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2019

11:25 | 07/06/2019 27 lượt xem