Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Trấn Yên có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới

18:44 | 15/04/2019 165 lượt xem