Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Mù Cang Chải tăng cường công tác phòng chống cháy rừng mùa khô hanh

19:20 | 29/10/2018 510 lượt xem