Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Lục Yên phấn đấu giá trị sản xuất CN – TTCN đạt 1.790 tỷ đồng

19:35 | 10/03/2019 65 lượt xem