Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Lục Yên bảo vệ tốt đàn vật nuôi

18:44 | 15/04/2019 35 lượt xem