Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huỷ nổ thành công quả bom phá của Mỹ

19:41 | 30/08/2018 270 lượt xem