Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hồng Hải đằm thắm những khúc dân ca

09:18 | 30/07/2018 1,264 lượt xem