Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội thảo sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản

20:48 | 04/10/2018 145 lượt xem