Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội thảo "Đổi mới và đa dạng thông tin trên sóng PTTH Yên Bái".

19:16 | 14/06/2018 232 lượt xem