Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội thảo “50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"

19:23 | 17/05/2019 98 lượt xem