Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội Nông dân tỉnh Yên Bái - Dấu ấn một nhiệm kỳ

20:48 | 04/10/2018 272 lượt xem