Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội Nông dân thành phố - Một nhiệm kỳ nhìn lại

19:42 | 21/06/2018 602 lượt xem