Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2000-2018

19:39 | 21/09/2018 152 lượt xem