Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội nghị triển khai việc thành lập, kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

19:03 | 18/05/2018 183 lượt xem