Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội nghị triển khai Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

18:11 | 21/11/2018 606 lượt xem