Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội nghị triển khai thực hiện các Đề án hợp nhất, sắp xếp, kiện toàn sáp nhập các đơn vị, trung tâm

19:37 | 15/05/2018 702 lượt xem