Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2018

19:03 | 18/05/2018 179 lượt xem