Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 13 - HĐND tỉnh khóa XVIII

11:07 | 10/05/2019 145 lượt xem