Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội nghị thẩm định, xét công nhận xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên đạt chuẩn NTM

20:13 | 10/10/2018 373 lượt xem