Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội nghị thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái

19:22 | 04/05/2019 175 lượt xem