Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội nghị rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số

19:12 | 10/06/2019 65 lượt xem