Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 15 của HĐND tỉnh Yên Bái

18:13 | 26/11/2018 157 lượt xem