Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội nghị Người lao động Công ty Điện lực Yên Bái năm 2019

19:17 | 25/03/2019 56 lượt xem