Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội nghị lấy ý kiến tham gia góp ý vào Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái

17:43 | 17/03/2019 272 lượt xem