Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội nghị giao ban triển khai công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019

19:56 | 11/07/2019 73 lượt xem