Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội nghị giao ban công tác bưu chính viễn thông, đảm bảo thông tin liên lạc năm 2019

18:29 | 11/01/2019 50 lượt xem