Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội nghị chuyên đề về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2019

10:59 | 08/06/2019 165 lượt xem