Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Lục Yên lần thứ 15 (mở rộng)

18:25 | 20/01/2019 151 lượt xem