Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội Khuyến học với công tác chăm lo cho học sinh nghèo

16:36 | 25/10/2017 494 lượt xem