Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội Cựu chiến binh huyện Mù Cang Chải đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

12:09 | 10/07/2019 67 lượt xem