Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Học tập tư tưởng của Bác về "nói đi đôi với làm"

20:19 | 11/10/2016 498 lượt xem