Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hoạt động khoa học công nghệ góp phần thúc đẩy KT- XH phát triển

19:30 | 04/01/2018 453 lượt xem