Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ

18:23 | 11/08/2018 218 lượt xem