Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hoa "Ngôm Phồng" của bản

09:47 | 17/02/2016 1,417 lượt xem