Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hiệu quả từ việc thực hiện kiên cố hóa kênh mương

19:13 | 17/05/2018 178 lượt xem