Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hiệu quả “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả ”

19:13 | 17/05/2018 229 lượt xem