Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

HĐND tỉnh giám sát công tác bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp

19:41 | 12/09/2018 265 lượt xem