Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Giữ vững an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới

20:23 | 23/11/2017 198 lượt xem