Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Giữ vững an ninh trật tự cơ quan, đảm bảo an toàn lưới điện

16:25 | 20/10/2011 393 lượt xem