Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Giáo dân Yên Bái sống "tốt đời, đẹp đạo"

19:36 | 24/12/2018 295 lượt xem