Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Giải quyết tình trạng xâm canh xâm cư - vấn đề bức thiết ở Văn Chấn

18:05 | 29/11/2018 352 lượt xem