Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Giải pháp máy may giành cho người khuyết tật

18:39 | 17/06/2017 810 lượt xem