Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Gia cảnh khó khăn của Hoàng Văn Duyệt

19:31 | 14/04/2018 149 lượt xem