Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Gặp gỡ nhạc sỹ: Đoàn Bổng

11:56 | 20/10/2017 497 lượt xem