Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Gặp gỡ các chiến sỹ tiểu đoàn Yên Ninh

18:53 | 19/12/2018 72 lượt xem