Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

19:39 | 21/09/2018 238 lượt xem