Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy: Chủ đầu tư phải tích cực đôn đốc, giám sát tiến độ và chất lượng các công trình trọng điểm của tỉnh

19:32 | 22/03/2019 152 lượt xem