Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Doanh nghiệp chủ động điều chỉnh lương cho người lao động

18:13 | 14/03/2018 136 lượt xem