Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Dịu ngọt hương bưởi Đại Minh

15:05 | 21/11/2017 415 lượt xem